ACTIVEkids

Witamy w ACTIVEkids

Zawodowi trenerzy, architekci i native speakerzy zapraszają na zajęcia sportowe (z elementami gimnastyki korekcyjnej) i artystyczne po angielsku!

Professional trainers, architects and native speakers welcome kids to sports (with elements of correctional gymnastics) art classes in english!

Poznajcie nas

Zajęcia artystyczne / plastyczne

Zajęcia artystyczne w każdy poniedziałek i środę. W poniedziałki w szkole podstawowej nr 36 (ul.Chopina - Zacisze), w środy w szkole podstawowej nr 91 (ul.Sempołowskiej - Biskupin).

Zajęcia prowadzi pani Aneta, matka dwójki dzieci. Architekt z zawodu, grafik i rysownik z zamiłowania. Stypendystka programu Erasmus, uczestniczka wielu warsztatów architektonicznych i artystycznych. Bardzo pomysłowa i kontaktowa. Chce rozwijać u dzieci kreatywność poprzez poznawanie różnych technik artystycznych oraz zabawę z kolorem i materiałem.

Art and craft

Art and craft classes every Monday and Wednesday. On Mondays in primary school No 36 (ul.Chopin - Zacisze), on Wednesdays in Primary school No. 91 (ul.Sempołowskiej - Biskupin).

Classes are given by Mrs. Aneta, a mother of two children. Architect by profession, graphic designer and illustrator by passion. Won the Erasmus scholarship, participant of many architectural and artistic workshops. Very inventive and posseses great contact skills. Wants to develop creativity in children through learning different artistic techniques and experimenting with various colors and materials.

no image

Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej w każdy poniedziałek! Szkoła Podstawowa nr 36 (ul.Chopina 9b - Zacisze).

Zajęcia prowadzi Wojtek Zastawny – Pomysłodawca Active Kids. Ojciec dwójki dzieci. Otwarty i komunikatywny, wierzy, że naszym obowiązkiem jest przekazywanie dzieciom istotę sportu i aktywności ruchowej. Ukończył szkołę podstawową i średnią (wraz z maturą) w Sydney, Australia, gdzie mieszkał od 6–18 roku życia. Absolwent Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego – kierunek wychowanie fizyczne, specjalność zarządzanie w sporcie. Ukończył przedmioty takie jak psychologia i pedagogika, dydaktyka nauczania sportu. Zdobyte kwalifikacje instruktorskie z pływania, z czego również prowadził zajęcia dla dzieci w Sydney. W 2001r zdobył kwalifikacje instruktorskie z tenisa ziemnego i od tego czasu intensywnie rozszerza swoją wiedzę i doświadczenie prowadząc indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci i dorosłych. Uczestniczył w różnych szkoleniach i warsztatach trenerskich oraz w organizacji wszelkich turniejów i mistrzostw polski z tenisa dla dzieci i dorosłych. Od 2005r głównie prowadzi zajęcia po angielsku jako native speaker. W 2010r zdobył kwalifikacje trenera II stopnia z tenisa ziemnego i od tego czasu prowadzi zajęcia dla dzieci z takich krajów jak Japonia, Korea, Australia, Rosja, Finlandia, Szwecja, Ameryka, Francja czy Belgia. Również prowadzi zajęcia po angielsku dla polskich dzieci, które czują potrzebę uczenia się równocześnie sportu i angielskiego z akcentem dalekim od „typowo Europejskiego” .

General development

General development classes with elements of correctional gymnastics every Monday at Primary School No. 36 (ul.Chopina 9b - Zacisze).

Classes are given by Wojtek Zastawny - originator of the Active Kids project. A father of two children. Open and communicative, he believes that our responsibility is to teach children the essence of sport and physical activity. Completed primary and secondary school (with final exams) in Sydney, Australia, where he lived from age 6-18. A graduate of the Wroclaw Academy of Physical Education - direction of physical education, specializing in sports management. He graduated from subjects such as psychology and pedagogy, didactics of teaching sport. During university passed the specialization which gave him qualifications to teach swimming, which he did in Sydney in 2000. In 2001 back in Poland, gained tennis qualifications and has since been intensively expanding his knowledge and experience conducting individual and group activities for children and adults. He participated in various training courses and workshops, coaching and organizing numerous tournaments and championships - amateur and proffesional for children and adults. Since 2005 mainly teaches in english as a native speaker. In 2010 he passed the second degree qualifications for trainer of tennis and since then conducts classes for children from countries such as Japan, Korea, Australia, Russia, Finland, Sweden, America, France and Belgium. Also teaches tennis in english to Polish children who feel the need to learn at the same time the value of sports and English with an accent far from "typical European".

no image

Taniec nowoczesny

Tańce w środy w szkole nr 91 (ul.Sempołowskiej 54 - Biskupin). Zajęcia prowadzi Pani Monika Bagińska.

W skrócie: Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Instruktor Aerobiku, od najmłodszych lat związana z różnymi technikami i stylami tańca oraz aktywności ruchowej, jak: Disco Dance, hip hop, taniec klasyczny, taniec współczesny czy akrobatyka sportowa. Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła w wielu 6- lat w Zespole Taneczno- Wokalnym "Zgraja", gdzie przez wiele lat szkoliła się w technice tańca disco. W roku 2010 wraz z koleżankami z zespołu zdobyła Podwójne Wicemistrzostwo Świata International Federation of Modern Dance Sports w kategorii formacje i mini formacje. Doświadczenie taneczne zdobyła uczestnicząc w zajęciach i warsztatach m.in.:u Erica Bacona, Stefana Delattre, Ewy Staroń, Edyty Kamińskiej, Maćka Kuźmińskiego, Małgorzaty Haduch, W ostatnich latach działa w Centrum Inicjatyw Artystycznych, gdzie wraz z Niezależną Manufakturą Taneczną występuje na scenie w spektaklach taneczno-wokalnych takich jak: "Głosy bliźniaczych wież", "Niedoskonałe". "Puste pokoje"

Modern dance

Dance classes on Wednesdays at school No. 91 (ul.Sempołowskiej 54 - Biskupin).

Classes are given by Ms Monika Bagińska. A graduate of the University of Physical Education in Wroclaw, aerobics instructor, from an early age associated with various techniques and styles of dance and physical activity, such as: Disco Dance, hip hop, classical dance, contemporary dance and sports acrobatics. Her adventure with dance began at the early age of 6 in the vocal-dance group "Zgraja", where for many years she was trained in the art of disco dance. In 2010, together with the girls from the team won twice, the vice-World International Federation of Modern Dance Sports Awards formations and mini formations. Dance experience gained by participating in classes and workshops, among others: with Eric Bacon, Stefan Delattre, Eve Staron, Edyta Kaminska, Maciek Kuźmiński, Margaret Haduch, in recent years working at the Center for Artistic Initiatives, where together with the Independent Dance Manufaktura performs on stage in dance and vocal performances such as: "Głosy bliźniaczych wież", "Niedoskonałe". "Puste pokoje"

no image

Zajęcia

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-8 lat (w dwóch grupach wiekowych: 5-6l, 7-8l).
Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godziny 16.30 do 18.30 oraz środy od godziny 16.00 do 18.00.
1 godzina zajęć sportowych + 1 godzina zajęć artystycznych / plastycznych.

PONIEDZIAŁEK: od godz. 16.30 - 18.30
Szkoła podstawowa nr 36 (ul.F. Chopina 9b)
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej + zajęcia artystyczne.

ŚRODA: od godz. 16.00 - 18.00
Szkoła podstawowa nr 91 (ul.S. Sempołowskiej 54)
Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami gimnastyki korekcyjnej + zajęcia artystyczne.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w języku angielskim. Zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone przez native speaker’a z Australii.

KOSZT:

  • 40 PLN / 2 godz (przy płatności za miesiąc z góry - min. 4 zajęcia / miesiąc)
  • 50 PLN / 2 godz (przy płatności za jednorazowe zajęcia)

ZAPRASZAMY !!

Lessons are for children aged 5-8 years old (in two age groups: 5-6, 7-8).
The classes are on Mondays from 4:30pm to 6:30pm and Wednesdays from 4pm to 6pm.
1 hour of sport + 1 hour of art / craft.

MONDAY: from 4.30pm - 6.30pm
Primary school nr 36 (ul. F. Chopina 9b).
General development class with elements of physiotherapy + art / craft.

WEDNESDAY: from 4pm - 6pm
Primary school nr 91 (ul. S. Sempołowskiej 54).
Modern dance with elements of physiotherapy + art / craft.

All lessons are led by qualified staff in english! General development classes are led by a native speaker from Australia.

PRICE:

  • 40 PLN / 2 hr lesson (with payment for 1 month upfront - min. 4 lessons / month)
  • 50 PLN / 2 hr lesson (with payment for each lesson seperately)


FEEL WELCOME TO CONTACT US ANYTIME !!


Kontakt


+ 48 517 032 080

activekids@op.pl

ul Chopina 9b

ul. Sempołowskiej 54, Wrocław